Semalt elektron söwda SEO: Onlaýn dükanyňyzdaky öwrülişigi nädip optimizirlemeli?


Onlaýn dükany açmak, onlaýn satmak üçin ýoluň başlangyjydyr. Maksada ýetmek, onlaýn dükanda öwrülişigi kesgitleýän birnäçe elemente üns bermegi talap edýär. Web sahypaňyza köp girýänleri sürmek nämä gerek?

Web dükanyňyza girýänleri gazanmak teoretiki taýdan kyn däl. Ulanyjylary çalt gazanmaga mümkinçilik berjek bu maksat üçin degişli serişdeleri bölmek meselesi. Google Mahabatlaryna ýa-da Facebook Mahabatlaryna, ýa-da uzak möhletleýin sag boluň. SEO-a maýa goýmak arkaly. Bizdäki býudjetimizi ulanmak kyn däl, ýöne dükan girdejili bolmaly, şonuň üçin maksat satjak web sahypasyny döretmek bolmaly.

'' Web sahypaňyza girýänleriň hemmesini haýsydyr bir önüm sargyt edip bilmersiňiz, ýöne öwrülişiňizi ýokarlandyrmagy maksat edinmeli. ''

Öwürmek näme?


Ulanyjy tarapyndan belli bir hereketiň ýerine ýetirilmegi - meselem. kompaniýanyň sergisi bolan web sahypasynda, öwrülişik teklip haýyşy bilen derňew iberip biler. Onlaýn dükanda, öwrülişik satuwdyr. Geçirilen çäreleriň garaşylýan netijeleri getirýändigini ýa-da ýokdugyny yzarlamak üçin, onlaýn dükanyňyza girýän ulanyjylaryň näçe göteriminiň satyn alandygyny görkezýän öwrüliş tizligini seljermeli.

Mysal: Web sahypaňyza 30 günüň içinde 10,000 adam girdi. Ulanyjylar we olardan 200-si önümlere sargyt etdi. Bu ýagdaýda öwrüliş tizligi 2%. Emma bu köpmi? Kiçijik? Bu baglydyr.

Öwrüliş tizligi we senagat

Dükan üçin umumy öwrülişigi we traffigiň çeşmesine baglylykda öwrülişini sanap bilersiňiz. Ine, ortaça öwrüliş tizligiňize esaslanýan käbir nokatlar:
 • Önümleri we hyzmatdaş web sahypalaryny maslahat berýän sahypalar: 5.44% bu iň ýokary öwrülişik derejesidir we bu ýagdaýda forumlardan ýa-da bloglardan beýlekileriň arasynda giriş sahypasyna gönükdirmeler hakda gürleşýäris.
 • E-poçta marketing: 5,32 göterim
 • Brauzerde web sahypasynyň salgysyny girizeniňizden soň göni girişler (ugrukdyrma): 2.19 göterim
 • Gözleg motorlaryndan organiki traffik: 2,08 göterim
Bular umumy öwrüliş nyrhlary, şeýle hem pudak meselesi bar. Näme satsaňyzam, şol bir öwrüliş nyrhyny almak hakyky zat däl. Aýry-aýry pudaklary göz öňünde tutup, şeýle görünýär:
 • Iýmit we içgiler: 3,58%
 • Saglyk we gözellik: 3.08%
 • Oýunlar we oýunjaklar: 2.43%
 • Şaý-sepler we esbaplar: 2.14%
 • Öý we bag: 1.81%
 • Egin-eşik we moda: 1,85%
 • Sport we dynç alyş: 1,96%
 • Elektronika: 1,27%
 • Mebel: 0.85%
Görşüňiz ýaly, öwrüliş tizligi ep-esli üýtgeýär. Mebel üçin ortaça azyk we içgiler satýan dükanlara garanyňda dört esse pesdir. Bu gaty uly tapawut.

Aslynda, elektron söwdada yzygiderli seljermeli we netijeleri gowulaşdyrmaga çalyşmaly, sebäbi bazar yzygiderli üýtgeýär we müşderileriň talaplary hem üýtgeýär. Adalatly öwrülişik derejesine ýeten bolsaňyzam, bu üstünlik gazanmagyňyzy aňlatmaýar. Dükanyňyzy we bäsdeşleriňiziň web sahypalaryny henizem analiz etmeli. Diňe şeýle etmek bilen işiňizi ösdürersiňiz we netijeleriňizi gowulaşdyrarsyňyz. Öwürmek tizligiňizi ýokarlandyrmak üçin näme etmeli? Aslynda, her dükan üçin dürli ädimler zerur bolup biler.

Onlaýn dükanda öwrüliş optimizasiýasy

Öwrüliş tizligiňizi gowulandyrmak üçin etmeli ädimleriňiz sahypanyň görnüşine, haýsy ýalňyşlyklary düzetmelidigine baglydyr. Dükanymda eýýäm köp tekliplerimi durmuşa geçiren bolmagyňyz mümkin, ýöne iň bolmanda käbirini ulanarsyňyz:

Netijeli içerki gözleg motorlary

Berlen dükanda bir zat gözlänimde, goGoogle gözlegini ulanýaryn. Näme üçin? Dükanlaryň gözleg motorlarynyň köplenç optimallaşdyrylmaýandygy we gözleýän önümlerimi görkezmeýändigi sebäpli, robotlaryň çeşmelerinde biri bar. Typazgylar hem bir mesele. Dükanlaryň gözleg motorlarynda ýalňyşlyk goýberseňiz, gözleýän önümiňizi köplenç görmersiňiz, ýöne ýerleşýän sahypasy Google-da indekslenençä, Google eýýäm görkezer. Gözleg motorlarynyň görkezmeleri hem gymmatlydyr.

Gowy işlemeýän gözleg motory, dükanyňyzda ulanyjynyň satyn almagyna päsgel berip biler.

Öwürmek çeşmeleriniň derňewi

Mentionedokarda belläp geçişim ýaly, haýsy marketing çärelerini saýlaýandygyňyza baglylykda, onuň täsiri başgaça bolup biler. Pes öwrüliş tizligi, meselem “Facebook” mahabatlaryndan, beýle çäreleri ulanmagyň girdejili däldigini aňlatmaýar. Müşderi satyn almak üçin çykdajylar hem göz öňünde tutulmalydyr. Bu sosial ulgamyň ýagdaýynda iň kiçisi bolmagy mümkin. Netijeleriň derňewi aýry-aýry işler üçin geçirilmeli: SEO, Google Mahabatlary, web sahypalaryny deňeşdirmek ýa-da e-poçta marketing. Berlen traffik çeşmeleri täsirli bolmasa, öwrüliş tizligi pes we müşderä ýetmek üçin çykdajylar ýokary bolsa, bu işler üçin ulanylýan serişdeleri dükanyňyz üçin iň gowy netijeleri berýän mahabat görnüşlerine geçirmek has gowudyr.

Simpleönekeý nawigasiýa bilen tanyşdyrmak

Navigationokarky nawigasiýa setirinde ulanyjyny gyzyklandyrýan ähli kategoriýalaryň we kiçi kategoriýalaryň bardygyna göz ýetiriň. Özüni gyzyklandyrýan kategoriýa girmek üçin birnäçe kiçi sahypany basmaly däl - baş sahypadan elýeterli bolmaly. Anotherene bir zat - menýu sahypany açandan soň derrew birinji seredişde ajaýyp görünmeli.

Çalt sahypa ýüklemek

Elektron söwda meselesinde dükanyň sahypasy sözüň doly manysynda sekuntda ýüklenmeli. Onlaýn dükanyň web sahypasyna girip, bir önüm sargyt etmek isleseňiz, ýöne her kiçi sahypa ýüklemek üçin gaty köp wagt alýar; näme etjek? Şeýle problema ýüze çykmajak başga bir sahypa taparsyňyz, beýleki ulanyjylar hem.

Aslynda "ykjam enjamda sahypa ýüklemegiň bir sekunt gijä galmagy öwrüliş tizligini 20% -e çenli azaldyp biler! Ulanyjylar sahypanyň 2 sekuntdan köp ýüklenmegine garaşýarlar. Bu meňzeýärmi? dükanyňyz üçin? Sahypanyň ýükleniş wagtyny nädip azaltmalydygyny öwreniň.

Ippingük daşamagyň görnüşlerini saýlamak

Her onlaýn dükanyň eýesi müşderilere mugt eltip bermek mümkinçiligini alyp bilmeýär. Başarmaýan bolsaňyz, ilki bilen, oňa baha bermäge synanyşyň we saýlamaga mümkinçilik beriň. 20 dollar bahasy bolan önümi satyn almak isleýändigiňizi we iberiş bahasynyň deňdigini göz öňüne getiriň. Sargyt edersiňizmi? Has dogrusy, müşderileriň köpüsi hem şeýle eder. Getirmegiň bahasy 5-den 8 dollara çenli bolsa başgaça bolardy.

Taşlanan önümiň bahasyny arzanlatmak

Ulanyjy bir önümi saýlady, araba goşdy, ýöne ahyrynda berdi. Onda näme edip bilersiňiz? Bu assortimentiň bahasynyň arzanladylandygyny habar beriň. Şeýle-de bolsa, ähli internet ulanyjylaryna beýle arzanladyş hödürlemek däl-de, teklibi şahsylaşdyrmak barada. Onlaýn dükanlarda bahalar barada gepleşik opsiýasyna-da duşup bilersiňiz, ýagny web sahypasyndan çykanyňyzda; bu önüm üçin näçe tölemäge taýýardygyňyz soralar. Şahsy tarapdan, köplenç sargytlarda onlarça sent tygşytlamagy başardym.

Töleg opsiýalaryny saýlamak

Häzirki wagtda gowşuryş satyn alyşlaryndaky nagtlar öňküsi ýaly meşhur däl we bu has köp çykdajy edýändigini hem öz içine alýar. Her kimiň önüm ýa-da hyzmatlar üçin tölegiň başga görnüşi bar. Käbirleri “PayPal” ýaly onlaýn geçirmegi makul bilýärler. Birden köp wariant bermeli, ýogsam müşderileri ýitirip bilersiňiz.

Önüm satyn almagyň gysga ýoly

Arabany 2 basgançaga gysgaldyp, sahypanyň bu böleginde müşderini sargyt goýmakdan sowup biljek ähli elementleri ýok etmek has gowudyr. Şeýle-de bolsa, beýleki önümleri belli bir zady ýa-da hyzmaty sargyt eden müşderilere hödürlemeli. Bu, alyjy üçin ortaça sargyt mukdaryny köpeltmäge mümkinçilik berer.

Ulanyjylaryň howpsuzlygy barada alada etmek

Dükan bilen ygtybarly birikmäni ulanmak indi adaty ýaly bolup görünýär, ýöne muny üpjün etmeýän käbir saýtlar bar. Şol sahypalary nädip tanap bilersiňiz? Web sahypasynyň salgysynyň gapdalynda “Chrome” -da aşakdaky skrinshotda görkezilen maglumatlar peýda bolar.

Şeýle habar söwdany höweslendirip bilmez. Bu aralykda, SSL şahadatnamasy hatda mugt elýeterlidir. Aslynda näme edýär? Munuň netijesinde ulanyjy bilen enjamyň arasynda iberilen maglumatlar şifrlenýär we üýtgedilip ýa-da saklanyp bilinmez. Dükanyň web sahypasynda ulanyjy üçin ygtybarly satyn alyp biljekdigi üçin signal boljak zerur maglumatlar hem bolmaly. Düzgünnamalar ýa-da howpsuzlyk syýasaty barada. Aragatnaşyk maglumatlary, şol sanda ýer belgisi hökmanydyr. Ilkinji satyn almazdan ozal, müşderiler dükanyň bardygyny barlap bilerler. Hiç kim telefona jogap bermese, sargytlary goýmazlar.

Web sahypaňyzda SSL şahadatnamasy ýok bolsa, bu web sahypaňyza nähili täsir eder?

 • Gowşak ýerleşiş - az sahypa syn

SSL (Howpsuz rozetka gatlagy) internet protokoly; Onuň wezipesi, ähli baglanyşygy şifrlemek arkaly web sahypalarynda maglumatlary goramak. Ulanyjylar web sahypasyna girenlerinde, brauzer bilen web sahypasynyň serweriniň arasynda baglanyşyk gurulýar. SSL şahadatnamasy bu baglanyşygy şifrlenen we ygtybarly edýär. Web sahypasynda edilen islendik hereket - maglumatlary görnüşde ibermek, satyn almak üçünji tarapa syzmaz we webdäki beýleki ýerlere gönükdirilmez.

SSL şahadatnamasy, has dogrusy, ýoklugy, web sahypaňyza girýänleriň sanyna ep-esli täsir edýär. Öň hem belläp geçişimiz ýaly, onlaýn howpsuzlyk barha möhüm bolup başlaýar. Möhüm we ulanyjylara hyzmat edýän hemme zat Google gözleg motorlary tarapyndan hem ýokary baha berilýär. Bu, web sahypamyzyň ýerleşişine uly täsir edýär. Geçirilen SSL şahadatnamasyz sahypalar, bu şahadatnamasy bolan bäsdeşleriň sahypalaryndan has pes pozisiýada bolar. Şeýle hem, bu onlaýn dükanyňyzyň ýa-da wizit kartoçkaňyzyň sahypasynyň görnüşleriniň sanyna gönüden-göni öwreniler.

 • Onlaýn satyn almalardan ýüz öwüriň

SSL şahadatnamasyz web sahypaňyz gözleg netijelerinde has az görüner, emma ulanyjylar henizem tapmaga mümkinçilik alarlar. Gynansagam, ýerine ýetirilen şahadatnama bolmasa, dynç alyş derejäňiz has ýokary bolar. Habarlaryň kömegi bilen, girýänleriňiz, Chrome ýa-da Firefox brauzeri bolandygyna garamazdan brauzerden alarlar. Müşderileriňize häzirki girýän sahypasynyň ygtybarly däldigi we "HOWPSUZ" diýip duýduryş berler. Maglumatyň bu görnüşi, harytlaryňyzy ýa-da hyzmatlaryňyzy potensial alyjylary gorkuzyp biler we kompaniýanyňyza bolan ynam ep-esli azalar.

Registrationönekeý hasaba alyş we giriş

Hasap açmagyň birinji tapgyrynda, meselem, sargyt goýlanda diňe e-poçta salgysy we parol we beýleki maglumatlar talap edilýär. Has uzyn görnüş, ulanyjyny hasap açmakdan saklamaly däl, ýöne hemme zatdan öňürti arassalamagy ýatdan çykarmaň. Ulanyjylar haýsy maglumatlary bermelidigi we haýsy görnüşde düşnükli bolmagy üçin her bir meýdan üçin bellikler goşuň.

Meşhur arzan bahaly awiakompaniýalaryň web sahypasy, telefon belgisini girizmegiň formasy barada maglumat düşnüksiz bolan duýduryş bolup biler. Effekt? Google forumlarynda ulanyjylaryň hasaba alyş tapgyryndan nädip geçmelidigini soraýan onlarça mowzuk. Bu, ähtimal müşderileriň köp mukdarda ýitmegine sebäp bolan çynlakaý ýalňyşlyk.
Şeýle hem, indi ulanyja hasaba alynmazdan "myhman" hökmünde satyn almaga rugsat bermek adaty bir zat.

Productörite önüm beýany

Bir tarapdan, önümiň beýanynyň ýazylmagy gowy SEO ýörelgelerini göz öňünde tutup, bu düşündirişler Google gözleg motorlarynyň organiki netijelerinde aýdyň görünýär, ýöne beýleki tarapdan, ulanyjylary satyn almaga ynandyrmaly. Önümiň iň möhüm artykmaçlyklaryna we gyzyklanýanlara degişli maglumatlara üns beriň. Assortimentde berlen element bilen baglanyşykly soraglar barmy? Şonuň üçin düşündirişini şu maglumatlar bilen dolduryň.

Gysgaça mazmun

Aboveokardaky hereketler diňe onlaýn dükanda öwrülişigi ýokarlandyrmaga kömek edip biljek saýlanan çözgütlerdir. Sahypaňyza baglylykda beýleki işler täsirli bolup biler. Dükany yzygiderli ösdürmeli, üýtgeşmeler girizmeli we getirýän peýdalaryny seljermeli.

send email